Regulamin

szkoleń online

 1. Organizatorem szkolenia jest firma FI Consulting Katarzyna Szatkowska, zarejestrowana przy ul. Świerzawskiej 12/46, 60-321 Poznań (NIP 9271884814), właściciel marki „Centrum Znakowania Żywności” (dalej zwany Organizatorem).
 2. Uczestnikiem szkolenia jest każdy zgłoszony pracownik / właściciel firmy lub osoba prywatna zainteresowana tematyką szkolenia (dalej „Uczestnik”).
 3. „Zamawiającym” jest pracodawca Uczestnika lub osoba prywatna.
 4. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie przez Zamawiającego zgłoszenia poprzez wskazany formularz on-line lub zadeklarowanie chęci uczestnictwa w wydarzeniu, w formie wiadomości e-mail na adres Organizatora: szatkowska@centrumzz.pl.
 5. Przesłanie formularza lub deklaracji chęci uczestnictwa w szkoleniu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość odnowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia bez podania przyczyny.
 8. Najpóźniej 3 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, Organizator skontaktuje się z osobami zgłoszonymi, w celu potwierdzenia udziału w szkoleniu oraz przekazania dodatkowych informacji technicznych.
 9. W dniu szkolenia Uczestnik otrzymuje link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu. Przekazywanie linku osobom trzecim nie jest dozwolone.
 10. Jakakolwiek forma utrwalania dźwięku i/lub obrazu szkolenia nie jest dozwolona.
 11. Wskazana w ofercie cena netto szkolenia obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formacie PDF oraz certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formacie PDF.
 12. Wskazana cena netto nie obejmuje podatku VAT 23%, który dolicza się do ceny netto szkolenia.
 13. Płatność następuje na podstawie faktury pro-forma, w terminie 14 dni od wystawienia, o ile Strony nie ustaliły inaczej. Faktura pro-forma przesyłana jest wraz z potwierdzeniem, że szkolenie się odbędzie.
 14. Przekazywane po szkoleniu materiały w formie pliku PDF mogą być wykorzystywane jedynie na potrzeby własne Uczestnika. Dalsze rozpowszechnianie materiałów nie jest dozwolone.
 15. Uczestnik może bezkosztowo zrezygnować z udziału w szkoleniu w terminie do 7 dni kalendarzowych przed jego rozpoczęciem, po uprzednim pisemnym poinformowaniu o tym fakcie Organizatora.
 16. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni kalendarzowych lub nieobecności na szkoleniu, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty za szkolenie, tak jakby brał w nim udział.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne wynikłe z przyczyn niezależnych, leżących po stronie platformy szkoleniowej lub Uczestnika.
 18. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia pisemnej reklamacji, w terminie do 5-ciu dni kalendarzowych po zakończeniu szkolenia. Organizator zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14-ciu dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.
 19. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w związku z organizacją szkolenia i traktowane są jako informacje poufne.
 20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

  Aktualizacja 06.10.2021 r.